Referenden - Gebrauchsanweisung

Als Instrument fir direkt Demokratie ass de Referendum eng Wielerbefroung, duerch déi d'Gesamtheet vun de Wieler opgeruff ass, fir fir oder géint eng Propos ze stëmmen, déi si gemaach kritt.