Gemengewalen - Gebrauchsanweisung

D'Gemengewale fannen all 6 Joer statt.

D'Gemengeconseillere ginn direkt vun de Gemengebierger gewielt.

An all Lëtzebuerger Gemeng gëtt et e Gemengerot, aus deem de Schäfferot ervirgeet.