Gemengen

739 vun 739 Walbüroen (100%) hunn déi komplett Resultater iwwermëttelt.