Gemengen

754 vun 754 Walbüroen (100%) hunn déi komplett Resultater iwwermëttelt.