D'Gemengewale sinn all 6 Joer.  

D'Gemengeconseillere ginn direkt vun den Awunner vun der Gemeng gewielt.

All lëtzebuergesch Gemeng huet e Gemengerot, aus dem de Schäfferot ervirgeet.