Circonscription Sud

 

1 - KPL d'Kommunisten
RUCKERT Ali
BARTZ Christophe
BERNARD Zénon
BETTENDORF Jeff
BIGLER Irène
BISDORFF Aloyse
BRANDENBURGER Laurent
DEL ZOTTO Sylvie
HERMES Sonja
HOFFMANN Jean-Claude dit Jhemp
HÜBSCH Fernand
KIRPACH Christian
KRISCHLER Michel
MARX Camille
PIZZAFERRI Nadine
RICHER Steve
RUCKERT Jos
SCHWEICH Georgette
SIMONELLI Gilbert
THEKES Liette
VIBI Lucien
WARINGO Marceline
WELTER Lucien

 

2 - déi gréng
BRAZ Félix
LORSCHÉ Josée
BECKER Romain
BESCH-GLANGÉ Edmée
CECCHETTI Myriam
CIMETTA Evandro
HEINEN Monique
HUSS Jean dit Muck
KOX Martin
KUTTEN Colette
LIESCH Georges
MULLER Marion
PREGNO Laura
QUINTUS Servais
REUTER-ANGELSBERG Dagmar
RINGS Robert
SCHMIT Nadine
SIEBENALER-THILL Josée-Anne
TERMONT-IHRY Marianne
TRAVERSINI Roberto
VARANDAS Daisy
WALDBILLIG Fränz
WEYDERT Jemp

 

3 - ADR Alternativ Demokratesch Reformpartei
GIBÉRYEN Gast
BERG Alain
BORREGA-ALFF Christiane
BOZ-RETTER Michèle
DA SILVA-CHAPRON Sylviane
DI DOMENICO Pino
FOURNEL Pascale
FRAST Alain
GATTI Marc
GIANNOTTE Joëlle
GIBÉRYEN Tania
HARY Christian
HUBERTY Tanja
KARTHEISER Fernand
KLEIN Jean-Paul
KUTZNER Paul
MULLER Christian
NICKELS Nathalie
REIFF Trudy
SCHIFFMANN Marc
SCHROEDER Nico
STROTTNER Magalie
WOLFF Marco

 

4 - LSAP D'SOZIALISTEN
ASSELBORN Jean
BERTINELLI Fred
BIANCALANA Dan
BIWER Roby
BODRY Alex
BOFFERDING Taina
CRUCHTEN Yves
DALL’AGNOL Claudia
DI BARTOLOMEO Mars
ENGEL Georges
ERR Lydie
GANSEN-BERTRANG Lily
HAINE Henri
HINTERSCHEID Henri
JUNGEN Tom
LORENT John
LUX Lucien
MUTSCH Lydia
NEGRI Roger
PAULUS Aloyse
SCHREINER Roland
SPAUTZ Vera
TONNAR Jean

 

5 - DP
MEISCH Claude
BERGER Eugène
CILLIEN Eric
FRIEDEN Dan
GRAAS Gusty
GRETHEN Bob
HAHN Max
JEITZ Martine
JOACHIM Benoît
KLOPP Fred
KNAFF Pim
KRINGS Patrick
LAMMAR Jean
LENTZ Léon
LICKES Jean-Paul
ROEMEN Rob
SAEUL Christiane
SCHEIBEL Mara
SCHOLL Daliah
SCHROELL Marco
SCHUMMER John
THILL Lucien
WELTER Gilbert

 

6 - déi Lénk
ABATTI Jean-Pierre
ARENDT Patrizia
BAUM Marc
BILTGEN Laurent
DA SILVA CARRILHO Ana Luisa
DIDERICH Gary
GOFFINET Viviane
HENGEN Geneviève
HILGER Robert
HOFFMANN André
JEMMING Nicole
JOST Frank dit Tun
KERSCH Guy
KUNNERT Léon
LORENZINI Marcel
MAMMOLA Joséphine
MOUSEL Jean-Marie
MULLER Marie-Paule dite Milly
NOESEN Melanie
REICHLING Nicolas
ROSSI Jean dit John
SOWA Nicole
URBANY Serge

 

7 - CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
JUNCKER Jean-Claude
ANDRICH-DUVAL Sylvie
ARENDT Nancy, ép. KEMP
BERMES Pascal
BILTGEN François
BOSSELER Claude
CLEMENT Jeannot
DEPREZ Martine
DOERNER Christine
EISCHEN Félix
HALSDORF Jean-Marie
HAUPERT Norbert
HOFFMANN Serge
KAYSER-WENGLER Michèle
MANGEN Robert
MELLINA Pierre
MORGENTHALER Nathalie
REUTER-BAULER Carine
ROTH Gilles
SPAUTZ Marc
WEBER Robert
WOLTER Michel
ZWALLY André

 

8 - BIERGERLESCHT
JAERLING Aly
ANASTASI Giuliano
BLAAT Gaston
CHIUCCHINI Tamara
CHMELIK Libor
CODELLO Steve
EICKELMANN Florence
HAAS Luc
HAAS Vic
HANSEL Alex
HILGER Laurent
HOSS Patrick
KITENGE Hubert
LEMMER Amanada
LIESCH Camille
MARCHIONE Vito
MOROCUTTI Patrick
NERINI Albert
RAACH Marie-Jeanne
SCHNEIDER Jean-Paul
TOMMASINI Charles
VITALI Maria
WALCH Romain