Circonscription Nord

1 déi Lénk - la Gauche
ZOLLER ép. KAYSER Vicky
CESARINI Ida - Maria
BRISCOLINI Lucien
ERSFELD Jean
FUNK Jean-Marie
KREMER Gaston
MAJERES Robert
ROSSI Jean-François dit John
WILLKOMM Pierre


2 LSAP - d'Sozialisten
WOHLFART Georges
ATTEN Claudine
BODEM Léon dit Pollo
DENTZER Paul
HAAGEN Claude
HALSDORF Claude
SCHAEFER Marc
SCHNEIDER Romain
WEILER Camille


3 DP - Demokratesch Partei
GOERENS Charles
CALMES Emile
DURDU Agny
ETGEN Fernand
GONNER Jean-Luc
HIRT Jean
LUTGEN Jos
RINNEN Henri
SCHOCKMEL Arthur


4 ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
KOEPP Jean-Pierre
COLOMBERA Jean
ENGELEN Jeff
GEIBEN Emile
GREISCH Félix
LIES-MAYER Susi
METTENDORFF Jean
SACHSEN Mett
VISSER Walter


5 GaL - Gréng a Liberal Allianz
KREMER-WAGENER Jacquie
BAULER Charles
FISCHBACH Mireille
GRANICZ Louis
KORNELIS Stefan
KORNELIS Wouter
MARTINS-ZENS Tania
WELK Christiane
ZENS Pierrette


6 CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
JACOBS Marie-Josée
BOHNERT Robert
FISCH Marc
JUNCKER ép. FEITH Edmée
KAES Aly
LOES Nico
SCHANK Marco
THILLENS Robert
WEILER Lucien


7 Déi Gréng
GIRA Camille
THULL Marthy
SCHMIT Marc
SCHOELLEN Chris
BORMANN Pierre
GILLEN Gisèle
POSING Marcelle
RICHARTZ Mike
THILLEN Frank