Circonscription Est

1 - LSAP - d'Sozialisten
Schlechter Marcel
Faber Ben
Haas Jacques
Kalmes Erwin
Kuffer Françoise
Scheuer Jos
Schleck John

2 - National Bewegung
Schwarz Marcel
Theisen Emile
Paulus-Thewes Alphonse
Rinck Armand
Fischbach Metty
Peters-Spasaro Maggy
Daleiden Emile

3 - Déi Gréng - GLEI-GAP
Plein Erny
Kox-Risch Elisabeth
Arendt Edgar
Brimer Robert
Faber Julie
Greischer Jos
Steinbach Gil

4 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
Boden Fernand
Clement Lucien
Dimmer Denis
Frank Henri
Konter Norbert
Modert Octavie
Strotz Nicolas

5 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
Mehlen Roby
Beck Jean-Paul
Birkel-Lux Marie-Anne
Hoffmann Otmar
Lemmer Henri dit Kuk
Schmit Robert
Theysen Josy

6 - KPL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg
Schlime André
Fritsch-Muller Marianne
Gaudront Pierre
Marzadori Monique
Schweich Nicole
Thoss Guy
Tredemy Ida Maria

7 - DP - Demokratesch Partei
Gitzinger Robert
Hartmann André
Krippes-Dahm Irma
Ney Fernand
Schaffner Mady
Sinner Rhett
Wagner Carlo