Circonscription Centre

1 - LSAP - d'Sozialisten
Delvaux-Stehres Mady
Angel Marc
Bleser René
Diederich Fernand dit Bim
Drews Armand
Everling-Jeblick Rica
Fayot Ben
Goebbels Robert
Guillaume-Reiter Jacqueline
Hencks Raymond
Jomé Roby
Klein Jean-Pierre
Kollwelter René
Krecké Jeannot
Kremer Alex
Roller Jos
Schiltz Jean
Schneider Jean-Claude
Unsen Charles
Wehenkel Marianne
Worré-Hoffmann Marianne

2 - National Bewegung
Haupert Paul
Flesch Félix
Wagner René
Federspiel Nico
Gousenbourger Raymonde
Huberty Guy
Marelli Helène dite Chantale
Kries Anny
Sinnes Marcel
Feltgen Guy
Medinger Marcelle
Giver Aloyse
Beidler Barbe
Koch Paula
Dieudonné Joseph
Schweich Carlo
Peters René
Schmit Félix
Hamus Romaine
Crine-Michels Suzanne
Lickes-Lemmer Catherine

3 - Déi Gréng - GLEI-GAP
Weber Jup
Wagener Renée
Sinner Ed
Hilgert Marielle
Köller Richard
Bausch François
Breier Heng
Faber Jean-Paul
de la Fontaine Isabelle
Fritz-Ruppert Josiane
Geisbusch Jean
Graf Richard
Heyman Paul
Kaudé Henri
Majerus Claudette
Manderscheid Karin
Nimax Guy
Putz-Kaber Claudine
Sauber Erny
Schannes Jace
Welter Antoinette

4 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
Santer Jacques
Bourg Willy
Bruck-Roth Romi
Estgen Nicolas
Fischbach Marc
Frieden Luc
Frieden Pierre
Hennicot-Schoepges Erna
Liber John
Lorang Pierre
Lulling Astrid
Meyers Paul-Henri
Mosar Laurent
Nicklaus-Faber Ferny
Oberweis Marcel
Stein-Mergen Martine
Theis Alphonse
Thomé André
Werner Henri
Weydert Raymond
Wiseler Claude

5 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
Rau Fernand
Arendt Jean-Pierre
Back Alain
Bentz Anne
Bram Henri-Norbert
Didier René
Gibéryen Raymond
Greisen Fernand
Haas-Erpelding Marie-Louise
Henckes Jacques-Yves
Hoffmann Suzy
Huberty-Ries Raymonde
Jaerling Jean
Kaesz Jeannot
Krier Pascale
Langers Pierrot
Majerus Pierre
Mangen Jean
Mousel Paul
Peters Marcy
Rihm Georges

6 - KPL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg
Wehenkel Henri
Altmann François
Bastian Théo
Bernard-Muller Josette
Castellano Jean
Contreras Codecido Teddy
Flick Harald
Frisch-Urbany Yvonne
Langsam Marcel
Levy Ferd
Medernach Robert
Moes Sylvie
Nestgen-Grün Viviane
Redondo Jean-Laurent
Romersa Jeanny
Ruckert-Muller Babette
Steffen Léon
Streitz Robert
Thommes André
Wehenkel-Frisch Janine
Wenner Jacques

7 - DP - Demokratesch Partei
Polfer Lydie op. Wurth
Altmann Jos
Beissel Simone ép. Merten
Bettendorf Niki
Brasseur Anne
de Muyser Alain
Erpelding Marcel
Faber Paul
Flesch Colette
Flick Johny
Helminger Paul
Kirsch Norry
Krieps Alexandre
Mandres Guy
Mart Colette ép. Wirtz
Meintz Carlo
Muller Charles
Peffer Théo
Rausch Siggy
Rippinger Jean-Paul
Stendebach Théo

8 - GLS - Groupement fir d’Lëtzebuerger Souveränitéit
Roth Lex
Clement Etienne dit Dët
Heck Nico
Ludig Steve
Reding Paul
Reuter Carlo
Roth Monique
Scholtes Maria
Schreiber Théo
Van den Berg Erny
Voorwinde Hélène dite Marvine
Wagener Camille
Weber Max
Wirth Robert
Majeres Marie-Josée ép. Wirth
Schaber Jean
Thill Nico
Friederich-Schmit Jeanny
Wilmes Marcel

10 - N.O.M.P. - Neutral an onofhängeg Mënscherechterpartei
Rau-Scholtus Hilda
Dockendorf Marco
Schmol Roger
Kreins Jean-Marie
Zanen Elise dite Elsy
Promme Elise dite Betty
Spies Marie-Paule
Weber Monique
Freymann Jean-Claude
Jilke François
Collini Nicolas
Rodenbour-Engel Marguerite
Kirsch Liliane
Calmes Pia
Piazzolla Michèle dite Michou
Coudouent Alain
Schroeder Sylvie
Brück Alfred dit Fred
Difino Pascal
Braas Jean
Herz Norbert