Candidats

1 - LSAP - d'Sozialisten
Poos Jacques
Asselborn Jean
Bodry Alex
Cassaignau Bernard
Delvaux-Stehres Mady
Err Lydie
Fayot Ben
Goebbels Robert
Kollwelter René
Lahure Johny
Schlechter Marcel
Wohlfart Georges

2 - National Bewegung
Peters Pierre
Haupert Paul
Weber Marc
Wagner René
Dondelinger Léo
Flesch Félix
Bofferding Jean-Pierre
Thill Willy
Crine Paul
Back Alain
Mahr Jean-Baptiste
Gousenbourger Raymonde

3 - Déi Gréng - GLEI-GAP
Weber Jup
Wagener Renée
Braz Félix
Claude Hilla
Clesen Nick
Fontaine Isabelle
Gira Camille
Henriques Guida
Huss Jean
Kox-Risch Elisabeth
Sanchez Pablo
Westerop Adri

4 - CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei
Santer Jacques
Boden Fernand
Colling François
Estgen Nicolas
Fischbach Marc
Hennicot-Schoepges Erna
Jacobs Marie-Josée
Juncker Jean-Claude
Lulling Astrid
Reding Viviane
Spautz Jean
Tomasini Folco

5 - ADR - Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet
Rau Fernand
Gibéryen Gast
Greisen Fernand
Henckes Jacques-Yves
Hoffmann Suzy
Huberty-Ries Raymonde
Jaerling Aly
Koepp Jean-Pierre
Mehlen Robert
Muller Erny
Nanquette Henri
Theysen Josy

6 - KPL - Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg
Back Emile
Bernard Zénon
Bisdorff Aloyse
Casanova Silva
Hoffmann François
Marx Camille
Moes Sylvie
Pütz Marcel
Urbany-Hoffmann Jacqueline
Vibi Lucien
Wenner Jacques
Wotipka Georges

7 - DP - Demokratesch Partei
Polfer Lydie
Berger Eugène
Bettendorf Niki
Brasseur Anne
Calmes Emile
Flesch Colette
Goerens Charles
Grethen Henri
Helminger Paul
Meintz Carlo
Schummer John
Wagner Carlo

8 - GLS - Groupement fir d’Lëtzebuerger Souveränitéit
Roth Lex
Clement Etienne
Ludig Steve
Reuter Carlo
Schreiber Théo
Berg Erny
Voorwinde H
Wagener Camille
Weber Max
Wirth Robert
Wilmes Marcel
Heck Nico

9 - Nei Lénk
Arendt Patrizia
Foetz Guy
Gorza Thréis
Guiso Giavanna
Hoffmann André
Kunnert Léon
Meester Jacoba
Steffen Joseph
Stoos Liette
Warken Yvon
Weimerskirch Florence
Wirth Joseph

10 - N.O.M.P. - Neutral an onofhängeg Mënscherechterpartei
Rau-Scholtus Hilda
Dockendorf Marco
Schmol Roger
Blum Guillaume
Weber Monique
Zanen Elise
Kreins Jean-Marie
Schroeder Sylvie
Collini Nicolas
Jilke François
Fasbinder Fernand
Berg Théodore